1969_Prinz-Kurt-Hagemann

1969 Prinz Kurt I. Hagemann

1969 Prinz Kurt I. Hagemann